Tungmetal analyse

Kan vi spise muslinger fra Roskilde fjord?

Et vigtigt spørgsmål for medlemmer af Fjordhaven. Vi har derfor undersøgt “vores” muslinger

Muslinger kan være uegnede som fødevare eller direkte giftige, hvis de

  •  indeholder toksiner(gifte) fra alger, f.eks blågrønalger
  • er forurenede af urenset spildevand
  • indeholder tungmetaller

Algetoksiner ses i forbindelse med opblomstring af store algemængder, typisk om sommeren når vandet er varmt. Det betyder ofte badeforbud. Vi spiser derfor normalt ikkeaf vores muslinger i sommermånederne. Algetoksiner forsvinder helt fra muslingerne igen efter 1-2 uger.

Spildevandet fra Roskilde renses i dag effektivt i Renseanlægget på Bjergmarken og det rensede vand ledes ud midt i vandet ud for Sct Hans. Ved kraftige regnskyl kan der dog komme overløb, så overfladevand og måske urenset kloakvand ledes direkte i havnen. Muslinger (– og badning) skal derfor undgås til denne forurening er væk, det varer max 1 uge. Vi bliver orienteret om evt overløb (pt gennem Vinterbadeklubben).

Tungmetaller ophobes i levende organismer, herunder muslinger, og bliver der så længe de lever. Da muslinger filtrerer rigtig meget vand (6 liter i timen hver) skal der ikke være meget tungmetal i vandet for at give problemer.
Roskilde havn har modtaget urenset spildevand fra garverier, tømmerimprægnering og meget andet i tidens løb og der er ophobet et tykt lag slam og mudder på bunden med masser af forurening, herunder tungmetaller. Hertil kommer stoffer fra den bundmaling der er blevet brugt til både i mange år, det meste af det er nu forbudt.

For at få en idé om hvad vi kan riskere at finde i muslingerne, har vi set på de analyser, der er lavet af bundslammet i forbindelse med den sidste udvidelse af Roskilde Lystbådehavn.
Der blev udarbejdet en rapport at Orbicon i 2013 for Havneselskabet, som baggrund for om man kunne opgrave og deponere mudderet et andet sted. Det valgte man så ikke at gøre.

Der blev fundet kritiske mængder af bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv og nikkel samt tin i form af tributyltin (fra bundmaling). Arsen (en komponent i gammel træimprænering) blev ikke fundet i kritiske mængder, Der var heller ikke kritiske mængder af polyaromatiske kulbrinter (PAH). På dette tidspunkt havde ingen opdaget PFOS som mulig risikabel forurening.

Er disse stoffer så ophobet i muslingerne?
Vi har fået lavet analyser i to omgange på ALS Global der er godkendt til at lave analyser på fødevarer.
Den første prøve af muslingekød blev udtaget i januar 2022 af muslinger, der havde groet størstedelen af deres liv på tovværk under C-broen i den gamle havn og herefter i efteråret var “sokket” og hængt på bølgebryderen,
De næste prøver blev udtaget i september -22. Her blev der udtaget prøver dels fra muslinger der hele deres liv havde groet på platformen helt inde i bunden af havnen hvor ROH har udstilling, dels fra overskudsmuslinger, vi havde modtaget fra København og herefter omsokket og hængt på Bølgebryderen.
Resultaterne fra analyserne siger ikke noget i sig selv, de skal sammenlignes med hvad der er acceptabelt at få i kroppen med fødevarer. Her har EU fastsat grænseværdier der specifikt gælder for “to-skallede bløddyr” og for metallerne kviksølv, cadmium og bly.
Der er vejledende værdier for også andre metaller i andre forordninger (gælder for basisfødevarer også), mens jeg ikke har kunnet finde nogen fastsatte grænser for arsen generelt.

Alle målte værdier og grænseværdier er angivet i nedenstående tabel:

Billede 21.01.2023 kl. 15.08

For de tungmetaller man normalt er mest bekymret for, nemlig bly cadmium og kviksølv, ligger vi således fint i forhold til kravene for “bløddyr”. Det er de normer, der også gælder, hvis man vil sælge muslinger til konsum.

Vejledningerne fra Europarådet, der er tænkt som normer, der også gælder for basisfødevarer ligger væsentligt lavere end for muslinger, Sammenligner man med dem, ligger vores muslinger for højt, så vi skal ikke leve udelukkende af muslinger.

Den samme konklusion når man frem til, hvis man ser på arsen. Her er ingen grænser for indholdet i de fødevarer man køber for andet end ris, hvor grænsen er 0,2 mg pr kg, her er regnet med at ris er en basisfødevare, der også anvendes i babymad.

Der findes en “Joint FAO/WHO anbefaling” på max. 15 mikrogram arsen pr. kg. legemsvægt pr. dag.
Et ekspertpanel har skrevet en rapport til Europakommisionen med en anbefaling om at sænke indtag af arsen fra fødevarer, til lavere end den nuværende typiske indtag, da det kan være sundhedsfarligt. Men vi skulle spise mindst 50 kg af vores muslinger (altså muslingekød) om året for at nå FAO/WHOanbefalingen, så muslinger en gang imellem må siges at være helt OK .

En repræsentant fra Havhøst, der er paraplyorganisation for “fjordbønder” i Danmark, fortæller at det er typisk at muslinger, der gror i den frie vandsøjle, er rene nok til at spises, selv om bundslammet er fyldt med tungmetaller. Så “vores” linemuslinger er væsentlig sundere, end hvis man henter dem på bunden af fjorden.

Evt kommentarer og spørgmål kan rettes til Marianne Rosenørn via Fjordhaven under ROH.

PS! Min baggrund for at vurdere tungmetaller er en uddannelse som kemiingeniør og en livslang erfaring med at vurdere arbejdsmiljøgrænseværdier.