Udgivet i

Alk på besøg – En sjælden gæst

Sidste år i november besøgte 3 lomvier Roskilde havn. I år er det dens nære slægtning alken, der svømmer rundt i havnen og mæsker sig med hundestejler. Alken er ikke rapporteret fra Roskilde Havn de seneste 50 år.

Alken kan minde om en pingvin, selv om de ikke er i direkte familie, og ligesom pingvinen er den en fantastisk dygtig dykker, der svømmer ned til 30-40m dybde ved at bruge sine vinger. Der er tale om såkaldt konvergent evolution, hvor organismer med samme levevis udvikler sig, så de minder om hinanden.

Alken yngler ligesom lomvien i Danmark kun på Græsholmen ved Christiansø med ca. 1300 par, og nu også enkelte par på klippesiderne ved Hammeren på Nordbornholm. Den lever hovedsagelig af små stimefisk som sild og tobiser og længere mod nord er lodden vigtig føde.

Den alk, der nu er i havnen, er dog næppe fra Bornholm.  Der yngler ca 700.000 alke i Nordatlanten og ca. halvdelen af dem trækker ned og overvintrer i Kattegat. Det er nok en af dem, der har forvildet sig ind i Roskilde Fjord.

Hvorfor er der alk i havnen i år?

Det er svært at svare på, men sult på grund af klimaændringer kan være årsagen.

Opvarmning af havvandet medfører tilbagegang af vandlopper, som netop er føde for de små stimefisk som sild, lodde og tobis. Sulten gør så, at alkene bliver mindre sky og søger ind i mere beskyttet vand som fjorde og havne, hvor der føde i form af f.eks. hundestejler.

Alk eller lomvie?

De to arter minder meget om hinanden, de går i kjole og hvidt, sort ryg og hvid bug, men lomvien har et langt og slankt næb, hvor alkens er højt og noget kortere. Det er dog ikke så tydeligt på vores alk, da det er en ung fugl, hvor næbbet ikke er fuldt udvokset.